STADSDORP VONDELHELMERS: WONEN NU EN LATER

‘Wonen in Stadsdorp VondelHelmers: nu en later’: onder die kop bracht de werkgroep Wonen van Stadsdorp VondelHelmers in oktober 2021 de resultaten van een enquête onder buurtbewoners naar buiten. Deze notitie is sindsdien gedeeld niet alleen met bewoners, maar ook met verhuurders (sociale huur en vrije sector), zorgorganisaties, makelaars, architecten en ambtenaren van stadsdeel West en centrale stad. Presentatie van de notitie omtrent de enquête was en is de spreekwoordelijke steen in het water: de interesse van beleidsmakers en andere betrokkenen groeit nog steeds, ook onder buurtbewoners die niet bij het stadsdorp zijn aangesloten. De werkgroep Wonen is bezig met de voorbereiding van een inspiratie-conferentie (op 14 november in De Roos, P.C. Hoofstraat) die is bedoeld om ideeën te ontwikkelen hoe onze buurt levensloopbestendig en levendig kan worden resp. blijven en vervolgstappen in kaart te brengen om die ideeën te realiseren. Deelnemers: bewoners uit de buurt in samenspraak met een zo breed mogelijk palet aan (externe) betrokkenen.

De vragenlijst bij de enquête werd in korte tijd 103 keer ingevuld. Onder de respondenten bleek grote eensgezindheid over de kwaliteit van wonen nú in de Vondelpark-Helmersbuurt, inmiddels ook voorgedragen als beschermd stadsgezicht. De rijkdom aan voorzieningen en culturele instellingen dichtbij en sociale netwerken die veiligheid en gezelligheid bieden, worden zeer gewaardeerd. Van de respondenten was 83 procent 60 jaar of ouder, circa 10 procent van alle ouderen in het gebied van het stadsdorp. Grotere en kleinere ergernissen (prijsstijgingen huur- en koopwoningen, trend van eenzijdiger samengestelde bewonersgroep, drukte, afvalverwerking, Schiphol) daargelaten: niemand wil verhuizen.

De keerzijde van deze zonnige uitkomst voor het heden was dat maar liefst 70 procent van de respondenten de komende tien jaar denkt te (moeten) verhuizen. Een klein aantal gaf daarbij aan Amsterdam te willen of moeten verlaten. Onder de oorzaken: gebrek aan huizen in het stadsdorp voor ouderen die kleiner willen gaan wonen en schamele mogelijkheden het huidige huis levensloopbestendig te maken voor wie graag op zijn oude stek wil blijven. De werkgroep Wonen onderscheidt drie groepen ouderen die met deze problematiek te maken hebben: huurders van corporaties, particuliere huurders en eigenaren.

Onder de aanbevelingen bepleit de woonnotitie dat de gemeente greep krijgt op veranderingen: met de verschuiving van ouderen (naar levenloopbestendige en kleinere woningen) ontstaan immers ook mogelijkheden voor jongeren en gezinnen. Om te voorkomen dat de buurt nog meer ten prooi valt aan projectontwikkelaars, of nog exorbitantere koopsommen, zou de gemeente maatregelen moeten treffen, zodat ook jonge(re) bewoners een kans krijgen in de buurt te komen of blijven. Ook hoog tijd: gemeente en rijksoverheid moeten in overleg met corporaties op zoek naar extra financiële mogelijkheden voor levensloopbestendige aanpassingen in sociale huurwoningen.

Cruciaal voor succesvolle vervolgstappen in het traject naar nieuwe perspectieven voor wonen van jong tot oud in de Vondelpark-Helmersbuurt is volgens de werkgroep een integrale buurtgerichte aanpak.Daartoe houden wij een inspiratie-conferentie op 14 november. Op de conferentie zou tevens gezocht moeten worden hoe en door wie de regie gevoerd kan worden over zo’n complex ontwikkelingsproces. Alle informatie over de conferentie staat in deze rubriek. 


De hele notitie kun je hieronder downloaden.