Aan de gemeenteraad!

In het raadsadres referentienummer 4505-8996, ingediend door Gerrit de Jager, heeft de kenniskring Zorg en Wonen van de samenwerkende Amsterdamse stadsdorpen gepleit voor een integraal ouderenbeleid, d.w.z. een verbinding tussen wonen, zorg en ontmoeting in de buurt. Wij, de werkgroep wonen van Stadsdorp VondelHelmers onderschrijven hun pleidooi geheel.

Als stadsdorp zijn wij er altijd op uit om te zien wat we zelf kunnen doen, ook op het gebied van wonen en zorg en ontmoeting van ouderen in onze buurt. De werkgroep Wonen is daar al anderhalf jaar mee bezig en we zoeken daarbij contact en overleg met alle belanghebbenden, d.w.z. alle bewoners (niet alleen stadsdorpdeelnemers), huiseigenaren, wooncorporaties, gemeente Amsterdam, private verhuurders, buurtteam etc.

Het eerste resultaat treft u aan in de bijlage: Wonen in stadsdorp VondelHelmers, nu en later. Dit onderzoek laat duidelijk zien hoe groot de nood is van alle groepen ouderen is de komende jaren, en hoe sterk de wens om in de eigen buurt te blijven. De realisatie daarvan is het doel van onze werkgroep.

De eerstvolgende stap is dan een inspiratie conferentie aan het eind van dit jaar, waarin we alle partijen met elkaar willen laten nadenken hoe we onze buurt levensloopbestendig kunnen maken, zowel wat betreft de woningen als wat betreft de zorg. Inmiddels hebben we al medewerking toegezegd gekregen van Woonzorg Nederland, Stadgenoot, !Woon, enkele ambtenaren van de gemeente, enkele makelaars, een thuiszorgorganisatie, een architecte en uiteraard bewoners.

Zoals in het pleidooi van de Kenniskring (zie boven) al staat, zijn de regelgeving en de “schotten” tussen de verschillende beleidsgebieden (inclusief de financiën) vaak een belemmering om tot creatieve en nieuwe oplossingen te komen. Tevens maakt de Kenniskring duidelijk, dat te weinig wordt gedaan voor oudere bewoners die eigenaar zijn van hun woonhuis.

Wij verzoeken u ons de status van “pilot” te geven, waarbij we van de gemeente toestemming krijgen om ook over de “schotten en regelgeving” heen voorstellen te ontwikkelen. Onze buurt is kenmerkend voor veel meer buurten in Amsterdam, waar eigenaren en (sociale) huurders met elkaar naar oplossingen willen zoeken. Als met uw medewerking de pilot een succes wordt, kan dit een voorbeeld zijn voor vergelijkbare buurten in Amsterdam en ook daarbuiten.

Wij verzoeken u deze brief (1) onder de aandacht te brengen van degenen die zich bezig houden met de voorbereiding van het nieuwe coalitieakkoord (zowel binnen de fracties als ambtelijk); en (2) ons zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 juni 2022 te antwoorden op ons verzoek. Indien het nieuwe college snel gevormd wordt, dan verzoeken wij u (3) dit bij het nieuwe college onder de aandacht te brengen.


Jenneke van Pijpen, raadslid van Groen Links had ons raadsadres geagendeerd.  Zij verdedigde het geven van een pilot status aan onze hele aanpak de komende jaren. Myron von Gerhardt, raadslid van de VVD, ondersteunde het verzoek. De wethouder mw Pels zei dat ze de opbrengst van de conferentie wil meenemen in de visie op wonen en zorg voor de komende jaren, die zij eind dit jaar moet opstellen. Op dat moment wil ze ook bepalen of wij een pilot status krijgen om de ideeën en oplossingen die we in de conferentie bedenken te realiseren. Vervolgens noemde ze expliciet dat de ambtenaren van Oud West is verzocht alle medewerking aan de conferentie te geven. 

Kortom: nu nog geen pilotstatus, maar de toezegging dat eind van dit kalenderjaar de vraag opnieuw op tafel ligt. En de hele raad is nu van onze plannen op de hoogte, geen enkele tegenreactie. We houden het in de gaten!