De beschrijving van alle ideeën en overwegingen die de Buurtconferentie Wonen, nu en later heeft opgeleverd, kun je vinden in het verslag. We staan aan het begin van een lang proces om de buurt levensloopbestendig te maken, voor alle leeftijden. 

De werkgroep Wonen is inmiddels uitgebreid tot 10 mensen. Er is nu gezorgd dat er een overlap is met de werkgroep buitenruimte en met Ketelhuiswg, waardoor we goed van elkaar op de hoogte zijn.

In de maanden februari en maart proberen we alle politieke partijen van de gemeente Amsterdam te spreken. We brengen dan het gedrukte verslag mee en vragen medewerking om ons als stadsdorp een pilot status te geven, zoals omschreven in ons raadsadres.
Onlangs is de nota Aanpak Volkshuisvesting van wethouder Pels verschenen. Veel van onze plannen passen daar goed in. 

Verder werken we aan hand van de vier onderwerpen die in het verslag op pagina 16 - 18 staan (Conclusies). Voor elk onderwerp is een subgroep van de werkgroep Wonen. Deze subgroepen verwelkomen graag meer geïnteresseerden! 

Geclusterd wonen 
Wat zou het mooi zijn, als er een of meer plekken in onze buurt gevonden zouden worden waar geclusterd wonen mogelijk is. Voor de hand ligt dat niet op dit moment. Daarom bereidt de subgroep een buurt-'schouw' voor (een nadere analyse van huizen en gebouwen), waarbij experts (architecten, bouwkundigen) en bewoners met hun ogen en deskundigheid naar onze buurt zullen kijken voor mogelijk gebouwen of 'plinten' (onderste bouwlagen van panden) die geschikt zouden kunnen zijn voor clustering. Ook andere bouwkundige ideeën die in de conferentie naar voren kwamen (als 'optoppen' en toevoeging van liften) kunnen in die schouw meegenomen worden.

Allereerst gaat het nu om het verzamelen van de noodzakelijke data en het vinden van subsidie voor het realiseren van de buurtschouw. Daarnaast gaan we verder in gesprek met relevante organisaties (gemeente, woningcorporaties) om over de verdere invulling te denken.

Een zorgzame buurt
De relatie met de organisaties die zorg in onze buurt bieden, en waarvan de meeste aan tafel zaten bij de conferentie, wordt verder uitgewerkt. Op dit moment zitten we afzonderlijk met verschillende zorgorganisaties en de gemeente aan tafel om te kijken welke voorstellen we hoe uit zouden kunnen werken, en of er nog andere plannen de moeite waard zijn.

De aanbevelingen in het verslag zijn divers. Sommige verbeteringen zijn de verantwoordelijkheid van die organisaties (zoals hun onderlinge informatievoorziening); in die gevallen kijken we wat wij als bewoners hieraan kunnen bijdragen. In andere gevallen gaat het meer om aanbevelingen die gaan over verbetering van de relatie tussen de formele en informele zorg. Daar hebben we als stadsdorp en bewoners meer invloed op.

Zo maakt deze subgroep plannen over het thema "ontmoeten en verbinden" ter verhoging van zelfredzaamheid. Het stadsdorp zelf is natuurlijk al 10 jaar met dit thema bezig, dus verdere uitwerking van dit thema sluit mooi aan op de kerndoelen van het stadsdorp. Ook sluit het thema verbinden en ontmoeten aan bij een andere werkgroep van het stadsdorp, de werkgroep buitenruimte (zie elders op deze site). Tot slot zijn we op dit moment bezig met het stroomlijnen van de zorginformatie op de website.

Voor en door eigenaren/bewoners
Deze subgroep is direct aan de slag gegaan met de voornemens die in het verslag staan. Ze organiseren een wooncafé waar mensen hun verhalen vertellen over hun woonwensen over 10 jaar of eerder. Daar leer je van elkaar en uiteindelijk kan het leiden tot onderlinge ruil of verkoop.  Nu kun je al een kijkje nemen op de speciale website die geopend is voor/door deze groep: http://blijvenwoneninjeeigenbuurt.nl  

Wil je deelnemen aan het volgende wooncafé op woensdag 31 mei om 16.00, meld je dan aan op onderstaand mailadres info@blijvenwoneninjeeigenbuurt.nl


Voor en door huurders
De ideeën van voor huurders gaan ten dele over verbouwen. Daarvoor is de medewerking van de woningcorporatie en vaak ook van de gemeente nodig. Dus de werkgroepleden die deze subgroep trekken, gaan het gesprek met hen aan. 
We kunnen deze gesprekken alleen voeren, als we goed weten wat de huurders willen. 

Er zijn ook ideeën die we zelf kunnen aanpakken, zoals het creëren van een onderling ruilsysteem van woningen. Ruilen is voor huurders van particuliere eigenaren de enige mogelijkheid op dit moment om binnen 10 jaar aan een andere woning te komen. Ruilen is ook geschikt om gezinnen aan grotere woningen in de buurt te helpen, en ouderen aan kleinere woningen met lift of beneden. 

Voor al deze onderwerpen en wat nog meer opkomt, organiseren wij een wooncafé voor huurders. Het eerste Wooncafé voor huurders was op 21 maart. Het was een goede bijeenkomst. We hebben elkaar verteld hoe we wonen en waarom ons huis niet meer geschikt is in de toekomst. Inmiddels is onze website verschenen: http://blijvenwoneninjeeigenbuurt.nl/huurwoningen 

Het volgende Wooncafé voor huurders is 19 september om 16.30 uur. 
We hopen dat veel huurders zich aanmelden bij StadsdorpVondelHelmers@gmail.com.  Kun je niet maar wil je wel graag erbij zijn? Meld je dan toch aan, want we organiseren nog meer van dit soort wooncafé's.