STADSDORP VONDELHELMERS: WONEN NU EN LATER

Wonen in Stadsdorp VondelHelmers: nu en later’: onder die kop bracht de werkgroep Wonen van Stadsdorp VondelHelmers in oktober 2021 de resultaten van een enquête onder buurtbewoners naar buiten. Deze notitie is sindsdien gedeeld niet alleen met bewoners, maar ook met verhuurders (sociale huur en vrije sector), zorgorganisaties, makelaars, architecten en ambtenaren van stadsdeel West en centrale stad. Presentatie van de notitie omtrent de enquête was en is de spreekwoordelijke steen in het water: de interesse van beleidsmakers en andere betrokkenen groeit nog steeds, ook onder buurtbewoners die niet bij het stadsdorp zijn aangesloten. De werkgroep Wonen is bezig met de voorbereiding van een inspiratie-conferentie (op 14 november in De Roos, P.C. Hoofstraat) die is bedoeld om ideeën te ontwikkelen hoe onze buurt levensloopbestendig en levendig kan worden resp. blijven en vervolgstappen in kaart te brengen om die ideeën te realiseren. Deelnemers: bewoners uit de buurt in samenspraak met een zo breed mogelijk palet aan (externe) betrokkenen.

De vragenlijst bij de enquête werd in korte tijd 103 keer ingevuld. Onder de respondenten bleek grote eensgezindheid over de kwaliteit van wonen nú in de Vondelpark-Helmersbuurt, inmiddels ook voorgedragen als beschermd stadsgezicht. De rijkdom aan voorzieningen en culturele instellingen dichtbij en sociale netwerken die veiligheid en gezelligheid bieden, worden zeer gewaardeerd. Van de respondenten was 83 procent 60 jaar of ouder, circa 10 procent van alle ouderen in het gebied van het stadsdorp. Grotere en kleinere ergernissen (prijsstijgingen huur- en koopwoningen, trend van eenzijdiger samengestelde bewonersgroep, drukte, afvalverwerking, Schiphol) daargelaten: niemand wil verhuizen.

De keerzijde van deze zonnige uitkomst voor het heden was dat maar liefst 70 procent van de respondenten de komende tien jaar denkt te (moeten) verhuizen. Een klein aantal gaf daarbij aan Amsterdam te willen of moeten verlaten. Onder de oorzaken: gebrek aan huizen in het stadsdorp voor ouderen die kleiner willen gaan wonen en schamele mogelijkheden het huidige huis levensloopbestendig te maken voor wie graag op zijn oude stek wil blijven. De werkgroep Wonen onderscheidt drie groepen ouderen die met deze problematiek te maken hebben: huurders van corporaties, particuliere huurders en eigenaren.

Onder de aanbevelingen bepleit de woonnotitie dat de gemeente greep krijgt op veranderingen: met de verschuiving van ouderen (naar levenloopbestendige en kleinere woningen) ontstaan immers ook mogelijkheden voor jongeren en gezinnen. Om te voorkomen dat de buurt nog meer ten prooi valt aan projectontwikkelaars, of nog exorbitantere koopsommen, zou de gemeente maatregelen moeten treffen, zodat ook jonge(re) bewoners een kans krijgen in de buurt te komen of blijven. Ook hoog tijd: gemeente en rijksoverheid moeten in overleg met corporaties op zoek naar extra financiële mogelijkheden voor levensloopbestendige aanpassingen in sociale huurwoningen.

Cruciaal voor succesvolle vervolgstappen in het traject naar nieuwe perspectieven voor wonen van jong tot oud in de Vondelpark-Helmersbuurt is volgens de werkgroep een integrale buurtgerichte aanpak. Op de conferentie zou tevens gezocht moeten worden hoe en door wie de regie gevoerd kan worden over zo’n complex ontwikkelingsproces.

Het onderwerp “levensloopbestendig wonen” wordt onderverdeeld in ca 7 thema’s. Om die thema’s te bepalen, voert de werkgroep gesprekken met de diverse organisaties die we willen uitnodigen voor de inspiratieconferentie, waarbij we organisaties met gelijke belangen tezamen in één gesprek uitnodigen. Onderstaande organisaties hebben al hun medewerking toegezegd:

Woningbouwcorporaties: 2 woningcorporaties die hier in de buurt panden hebben of krijgen.

Particuliere verhuurders van zowel sociale huur als middenhuur als vrije sectorhuur: de makelaars (zie hieronder) zijn tevens beheerders voor particuliere verhuurders. We zoeken nog buurtbewoners die eigenaar zijn van hun pand èn een of meer verdiepingen verhuren.

Makelaars: drie makelaars hier uit de buurt

Voorzieningen in binnen de buurt op het gebied van sociaal welzijn en zorg

Architecten: 3 architecten

Gemeente ambtenaren West en centrale stad: Gebiedscoördinator West, beleidsambtenaar Wonen, nog enkele ambtenaren zullen erbij komen.

Gemeenteraad (deze hebben we benaderd via een raadsadres)

De conferentie op 14 november heeft de volgende opzet:

– 13.30-17.00 uur aan ca 7 tafels worden even zoveel thema’s besproken, nu juist door verschillende belanghebbenden, dus organisaties en bewoners. De thema’s tezamen bestrijken het hele veld van het levensloopbestendig maken en houden van de buurt. Elke tafel heeft een gespreksleider en een notulist. Het maximum aantal mensen in de middag is 80.

Eind van de middag worden de opbrengsten centraal bij elkaar in een overzicht bijeen gebracht.

Afronding met een borrel.

– 19.30 – 22.00 uur De avond is voor de buurt. De bewoners die ‘s middags meededen zijn er, plus meer belangstellende bewoners (totaal: 60). Juist ook de bewoners die overdag betaald werken, zijn nu in de gelegenheid te komen. De resultaten van de middag worden besproken, gewogen en een eerste opzet voor het vervolgtraject komt tevoorschijn.