STADSDORP VONDELHELMERS: WONEN NU EN LATER

Wonen in Stadsdorp VondelHelmers: nu en later’: onder die kop bracht de werkgroep Wonen van Stadsdorp VondelHelmers in oktober 2021 de resultaten van een enquête onder buurtbewoners naar buiten. Deze notitie is sindsdien gedeeld niet alleen met bewoners, maar ook met verhuurders (sociale huur en vrije sector), zorgorganisaties, makelaars, architecten en ambtenaren van stadsdeel West en centrale stad. Presentatie van de notitie omtrent de enquête was en is de spreekwoordelijke steen in het water: de interesse van beleidsmakers en andere betrokkenen groeit nog steeds, ook onder buurtbewoners die niet bij het stadsdorp zijn aangesloten. De werkgroep Wonen is bezig met de voorbereiding van een inspiratie-conferentie (op 14 november in De Roos, P.C. Hoofstraat) die is bedoeld om ideeën te ontwikkelen hoe onze buurt levensloopbestendig en levendig kan worden resp. blijven en vervolgstappen in kaart te brengen om die ideeën te realiseren. Deelnemers: bewoners uit de buurt in samenspraak met een zo breed mogelijk palet aan (externe) betrokkenen.

De vragenlijst bij de enquête werd in korte tijd 103 keer ingevuld. Onder de respondenten bleek grote eensgezindheid over de kwaliteit van wonen nú in de Vondelpark-Helmersbuurt, inmiddels ook voorgedragen als beschermd stadsgezicht. De rijkdom aan voorzieningen en culturele instellingen dichtbij en sociale netwerken die veiligheid en gezelligheid bieden, worden zeer gewaardeerd. Van de respondenten was 83 procent 60 jaar of ouder, circa 10 procent van alle ouderen in het gebied van het stadsdorp. Grotere en kleinere ergernissen (prijsstijgingen huur- en koopwoningen, trend van eenzijdiger samengestelde bewonersgroep, drukte, afvalverwerking, Schiphol) daargelaten: niemand wil verhuizen.

De keerzijde van deze zonnige uitkomst voor het heden was dat maar liefst 70 procent van de respondenten de komende tien jaar denkt te (moeten) verhuizen. Een klein aantal gaf daarbij aan Amsterdam te willen of moeten verlaten. Onder de oorzaken: gebrek aan huizen in het stadsdorp voor ouderen die kleiner willen gaan wonen en schamele mogelijkheden het huidige huis levensloopbestendig te maken voor wie graag op zijn oude stek wil blijven. De werkgroep Wonen onderscheidt drie groepen ouderen die met deze problematiek te maken hebben: huurders van corporaties, particuliere huurders en eigenaren.

Onder de aanbevelingen bepleit de woonnotitie dat de gemeente greep krijgt op veranderingen: met de verschuiving van ouderen (naar levenloopbestendige en kleinere woningen) ontstaan immers ook mogelijkheden voor jongeren en gezinnen. Om te voorkomen dat de buurt nog meer ten prooi valt aan projectontwikkelaars, of nog exorbitantere koopsommen, zou de gemeente maatregelen moeten treffen, zodat ook jonge(re) bewoners een kans krijgen in de buurt te komen of blijven. Ook hoog tijd: gemeente en rijksoverheid moeten in overleg met corporaties op zoek naar extra financiële mogelijkheden voor levensloopbestendige aanpassingen in sociale huurwoningen.

Cruciaal voor succesvolle vervolgstappen in het traject naar nieuwe perspectieven voor wonen van jong tot oud in de Vondelpark-Helmersbuurt is volgens de werkgroep een integrale buurtgerichte aanpak.Daartoe houden wij een inspiratie-conferentie. Op de conferentie zou tevens gezocht moeten worden hoe en door wie de regie gevoerd kan worden over zo’n complex ontwikkelingsproces.

Het onderwerp “levensloopbestendig wonen” wordt onderverdeeld in ca 6 thema’s. Om die thema’s te bepalen, heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met de diverse organisaties die we willen uitnodigen voor de inspiratieconferentie, waarbij we organisaties met gelijke belangen tezamen in één gesprek uitnodigden.

Plaats van de conferentie: de Roos, P.C. Hooftstraat 183 (aan het Vondelpark)


De volgende organisaties hebben al medewerking toegezegd:

  • Woningcorporaties: Stadgenoot en Rochdale
  • Gemeente Amsterdam: bij elk onderwerp waar dat nuttig is, komt een deskundig ambtenaar van de gemeente aan tafel
  • architecten: drie architecten 
  • makelaars: Makelaardij De Nederlanden (Rik W.F.K. Bischoff van Heemskerck), Huisman Makelaardij (Hein Kostering), Recourt Makelaars (Frank Recourt)
  • zorgorganisaties: Sara Thuiszorg, de apotheker P. Simon van Wittop Koning, het Buurtteam, Amsta (Vondelstede). 

Ook heeft er een voorbereidende bijeenkomst van bewoners plaats gevonden. Ruim dertig mensen hebben zich gebogen over de mogelijke onderwerpen. Je kunt je altijd aanmelden om met de volgende bijeenkomst mee te doen of voor meer informatie: stadsdorpvondelhelmers@gmail.com

 

De conferentie op 14 november heeft de volgende opzet:

– 13.30-17.00 uur aan ca 6 tafels worden even zoveel thema’s besproken, door verschillende belanghebbenden, dus organisaties en bewoners. De thema’s tezamen bestrijken het hele veld van het levensloopbestendig maken en houden van de buurt, m.u.v. kleine aanpassingen in de woning. Elke tafel heeft een gespreksleider en een notulist. Het maximum aantal mensen in de middag is 60. van wie de helft buurtbewoners.

De thema's aan de tafels zijn:

Tafel 1. Grote woningaanpassingen woningen van huurders. Dit gaat over grote verbouwingen, zoals een woonblok toegankelijk maken met een lift e.d. Deelnemers: bewoners (huurders), woningcorporatie, architect, ambtenaar.

Tafel 2. Grote woningaanpassingen woningen van eigenaren. Dit is als de vorige tafel. Plus: hoe kunnen we het aantal koopwoningen voor buurtgenoten vergroten? Splitsen, samenvoegen panden,etc.
Deelnemers: Bewoners (eigenaren, soms tevens verhuurder in hetzelfde pand), architect, ambtenaar. 

Tefel 3. Verhuizen/doorstromen huurders, dus van huur naar huur. Als je huis niet aan te passen valt, hoe kom je dan aan een levensloopbestendige woning in onze buurt? Deelnemers: Bewoners (huurders sociale huur, middenhuur, hoge huur), woningcorporatie, makelaar/beheerder van particuliere verhuurder, ambtenaar. 

Tafel 4. Geclusterd wonen. Op de bijeenkomst voor bewoners bleek grote belangstelling voor geclusterd wonen in onze buurt. Dit is een aantal woningen bij elkaar met enkele gemeenschappelijke voorzieningen, bijv. een ontmoetingsruimte of wasruimte. Het probleem is: waar. 
Deelnemers: Bewoners (huurders en eigenaren) Deze groep gaat nog nader voorbereiden wie zij graag aan tafel willen hebben.

Tafel 5: Verhuizen/doorstromen eigenaren. Eigenaren gaan tevergeefs op zoek naar een levensloop bestendige woning in de buurt. De kans is te klein dat er net één vrij komt. Hoe kunnen we vraag en aanbod bij elkaar bringen binnen de buurt. Voorrang? Treintje verkoop? Ruilen? Met jongere generaties wonen? 
Deelnemers: Bewoners (eigenaren), makelaar, (ambtenaar?)

Tafel 6: zorg/wooncirkel Al heb je een geschikt huis, er zijn ook voorzieningen nodig om lang thuis te wonen als je fysiek of mentaal erg achteruit bent gegaan. Zie hier.
Deelnemers: Bewoners (huurders en eigenaren), Buurtteam, Thuiszorg, apotheker, iemand namens huisartsen, (ambtenaar zorg?) 

Eind van de middag worden de opbrengsten centraal bij elkaar in een overzicht bijeen gebracht.

Afronding met een borrel.

– 19.30 – 22.00 uur De avond is voor de buurt. De bewoners die ‘s middags meededen doen mee, plus meer belangstellende bewoners (totaal: 60). Juist ook de bewoners die overdag betaald werken, zijn nu in de gelegenheid te komen. De resultaten van de middag worden besproken, gewogen en een eerste opzet voor het vervolgtraject komt tevoorschijn.


Wil je meer weten over elke tafel? Klik dan hier:
tafel 1 en 2
tafel 3
tafel 4
tafel 5
tafel 6


Wil je meedoen met de conferentie? Meld je zo spoedig mogelijk aan. In de middag is er plaats voor 30 mensen, in de avond voor 60 mensen. Stuur een mail naar stadsdorpvondelhelmers@gmail.com en vermeld of je 's middags of 's avonds wilt meedoen of allebei. 

De conferentie is niet alleen voor stadsdorpdeelnemers maar voor alle buurtgenoten.